Informació detallada Protecció de Dades

En compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del tractament de dades personals:

1-Responsable del tractament: Studio Liquid, propietari d’aquest domini web, accepta respectar la legislació vigent sobre protecció i confidencialitat en el tractament de dades personals.

 

2-Delegat de Protecció de Dades: Així mateix, li informem de que aquesta Entitat ha anomenat a un responsable de Protecció de Dades amb qui podrà contactar en la següent direcció de correu electrònic contact@studio-liquid.com

 

4-Finalitat del tractament: La informació personal que Studio Liquid posseeix sobre vostè, serà utilitzada pel desenvolupament i compliment de les obligacions previstes en el present contracte. Tractant les seves dades amb la finalitat d'informar-lo sobre activitats, articles d'interès i informació general sobre els nostres productes i serveis.

5-Legitimació: La legitimació per el tractament de les seves dades es basen en:

  • 5.1-El contracte subscrit amb Studio Liquid.

  • 5.2-El consentiment prestat per vostè pel tractament de les seves dades personals, ja sigui per una o diferents  finalitats específiques.

6-Destinatari: Les seves dades no seran cedides per altres finalitats diferents a les anteriorment anomenades.

7-Drets: Drets d'Accés, Rectificació i Supressió: Vostè te dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de l'entitat. En concret, vostè te dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar les rectificacions de dades inexactes o, en el suposat, sol·licitar la supressió, entre altres motius, les dades que no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides. 

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstancies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el suposat, únicament les conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat deixarà de tractar les seves dades, llevat que, per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Per exercir els drets anteriorment anomenats s'haurà d'adreçar a contact@studio-liquid.com. L'informem de que l'Agencia Española de Protecció de Dades es l'òrgan competent destinat a la tutela d'aquests drets.

Amb la finalitat de mantenir actualitzades les dades, l'afectat haurà de comunicar qualssevol canvi que es produeixi sobre si mateixos.

Copyright © 2019, Liquid industrial & graphic design. All rights reserved